Köpvillkor

Gäller från 2019-01-01


Dalarnadesign.se drivs av företaget Dalarna Design of Sweden AB (org.nr: 559188-8721).

Bg-nr 710-4201

Swish 123 313 40 61 (Dalarna Design of Sweden AB)

Tillämplighet
DalarnaDesign.se:s Allmänna försäljningsvillkor och prislista gäller från och med på DalarnaDesign.se:s hemsida angivet datum och ersätter tidigare av DalarnaDesign.se publicerade försäljningsvillkor. Varorna som presenteras genom DalarnaDesign.se:s hemsida utgör DalarnaDesign.se:s ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på DalarnaDesign.se:s hemsida och i övriga publikationer har hemsidans företräde.

Pris och Betalning
Priserna på DalarnaDesign.se:s hemsida uppdateras i realtid. Priserna är angivna i svenska kronor och kan visas med eller utan moms. DalarnaDesign.se äger rätt att ändra offererade priser utan föregående avisering. Mellan DalarnaDesign.se och kund gäller avtalat pris
om inget annat särskilt avtalats. För privatpersoner sker försäljning mot faktura (se nedan), förskottsbetalning eller swish  . Försäljning till företag sker efter särskild kreditprövning mot faktura som förfaller till betalning trettio (30) dagar från fakturadatum. Vid ej godkänd kreditprövning gäller samma regler som för privatperson.
Vid betalningsdröjsmål utgår årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med åtta (8) % plus gällande referensränta (tidigare diskontot) från förfallodagen. För försändelse som ej lösts ut utan gått i retur till DalarnaDesign.se debiteras den verkliga fraktkostnaden (tur och retur) samt en avgift om f n 250 kr plus moms för att täcka DalarnaDesign.se:s transport- och administrationskostnader.

Återtagandeförbehåll
DalarnaDesign.se/Dalarna Design of Sweden förbehåller sig rätten att ta tillbaka godset till dess hela köpeskillingen är betald till oss eller av oss utsett kredit/finansbolag.

Äganderättsförbehåll
DalarnaDesign.se/Dalarna Design of Sweden förbehåller sig äganderätten till det sålda godset tills dess att det är fullt betalt till oss eller av oss utsett kredit/finansbolag.

 

Fakturaköp för privatpersoner
I samarbete med Svea Ekonomi kan vi erbjuda betalning mot 30 dagars faktura. För denna tjänst debiterar vi en fakturaavgift på 25 kr (inkl moms). När du väljer att betala mot faktura sker en kreditupplysning på ditt personnummer.
Leverans sker till den adress som finns registrerad såsom folkbokföringsadress. Betalningsvillkor är 30 dagar netto.
Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 2 % per månad från förfallodagen. Vid påminnelse debiterar lagstadgad påminnelseavgift på 50 kr. Vid beställning mot faktura måste beställaren vara minst 18 år

Kreditprövning
DalarnaDesign.se förbehåller sig rätten att stoppa leveranser till personer som ej anses vara kreditvärdiga eller som har betalningsanmärkningar.

Dela upp betalningen
Svea Ekonomi AB erbjuder Dig att, efter godkänd kreditprövning som sker efter Du fyllt i personuppgifterna i Kassan, teckna ett kontokreditavtal på de villkor som framgår av de allmänna villkoren till bilagt kontoavtal.

För att beviljas kontokredit krävs att Du skriver under det avtal Svea skickar till Dig och återsänder detta till Svea inom 8 dagar. Om Du inte gör detta har kontoavtal inte ingåtts och Du ska därför betala hela beloppet på en gång enligt den faktura Svea sänder till Dig under nästa månad. Svea kommer även att påföra ränta på fakturan (enligt gällande prislista) för tiden mellan leveransen och fakturans förfallodatum.

Ett kontoavtal innebär att Du får en kredit som Du kan använda till inköp hos till Svea anknutna leverantörer. För varje tillfälle Du betalar till Svea så kan Du disponera motsvarande kreditutrymme som Du amorterar för andra inköp under den tid som kontokreditavtalet gäller.

Krediterbjudandet gäller det belopp som anges i kontoavtalet.

Kredittiden väljer Du genom att kryssa i det alternativ som passar Dig bäst. Du åtar Dig att inom kredittiden återbetala hela krediten. Det innebär att Du varje månad måste betala minst den summa som framgår av det val Du gjort. Självklart kan Du betala mer eller betala hela krediten på en gång utan att detta kostar något extra.

Om Du vill utnyttja kontokrediten under kredittiden för andra köp kommer - för att krediten skall vara slutbetald inom den avtalade kredittiden den lägsta månadsbetalningen att höjas. Ju kortare kvarvarande kredittid desto högre lägsta månadsbetalning. Vill Du ha kvar samma lägsta månadsbetalning kan Du kontakta Svea på telefon 08 - 7352969 och ansöka om förlängd kredittid. Av datatekniska skäl kommer Svea, om Du utnyttjar kontokrediten för flera inköp att tills vidare fakturera Dig separat för de olika köpen. Självklart slipper Du i så fall att betala för mer än en aviseringsavgift per månad.

Om Du inte särskilt meddelar Svea kommer Svea att för Din räkning att betala Ditt inköp hos DalarnaDesign.se/Dalarna Design of Sweden.
Har Du några frågor så kan du ringa 08 - 7352969 för närmare information.
Läs mer om allmänna villkoren på: www.sveawebpay.se/delbetala/allmannavillkor

Fraktkostnad
Frakt tillkommer på samtliga ordrar och beräknas efter vikten på de beställda varorna. DalarnaDesign.se levererar endast varor inom Sverige. 

Leverans
Leveranser sker via Posten eller DHL och du kan följa din beställning via Internet så fort den har lämnat oss. Order mottagna före klockan 12.00 innehållande lagerhållna produkter expedieras som regel samma dag och skickas så fort som möjligt hem till dig. Vissa varor har längre leveranstid (4-9 helgfria arbetsdagar). Vid stor orderingång kan leveranstiden bli något längre. DalarnaDesign.se levererar endast varor inom Sverige.

Återköp
Vad gäller konsuments rätt till återköp, dvs ångerrätt, se nedan under avsnittet "Konsuments (privatpersons) ångerrätt vid distansavtal". För vara ur ordinarie sortimentet vars originalförpackning, ej brutits eller på annat sätt skadats, accepterar DalarnaDesign.se återköp under tio dagar från fakturadatum. Varor där originalförpackningen förstörts/försvunnit, delar saknas och/eller när varan är använd återköpes ej. Återköp accepteras ej heller för varor vars plombering/försegling brutits eller för varor specialbeställda för kunds räkning.

Vid återköp skall kund ersätta DalarnaDesign.se:s fraktkostnader. Överstiger återköpets värde 1000 kr exklusive moms utgår en återköpsavgift om f n 250 kr plus moms. Fraktkostnad och återköpsavgift belastar kundens tillgodohavande hos DalarnaDesign.se eller faktureras separat.

Vid återköp skall kund kontakta DalarnaDesign.se:s kundservice genom att skicka e-post till kontakt@DalarnaDesign.se och uppge order och fakturanummer för att få ett returnummer. Observera att erhållande av returnummer ej utgör ett godkänt återköp. Returnumret är giltigt under 14 dagar under vilken tid varan skall ha kommit DalarnaDesign.se till handa. Vid återsändandet av varan skall returfrakten till DalarnaDesign.se vara betald samt skall ordersedel, faktura och uppgift om giltigt returnummer medfölja. Varan skall vara väl förpackad i av transportören godkänt ytteremballage (t ex brun wellpappkartong). Returer som inkommer till DalarnaDesign.se i kuvert eller utan godkänt ytteremballage returneras till kunden utan åtgärd då dessa ej kan godkännas för återköp. Är frakten ej betald eller om returnummer eller annan handling saknas återsänds varan till kunden utan åtgärd.

Återköpet är godkänt först när DalarnaDesign.se mottagit och kontrollerat varan och funnit den vara av insänd i enlighet med ovanstående villkor.
Vad gäller konsuments rätt till återköp, dvs ångerrätt, se nedan under avsnittet "Konsuments (privatpersons) ångerrätt vid distansavtal".

Outlöst försändelse
För försändelse som ej lösts ut utan gått i retur till DalarnaDesign.se debiteras den verkliga fraktkostnaden (tur och retur) samt en avgift om f n 250 kr plus moms för att täcka DalarnaDesign.se:s transport- och administrationskostnader.

Konsuments (privatperson) ångerrätt vid distansavtal
Konsument har på sätt lag om konsumentskydd vid distansavtal mm närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp genom att till DalarnaDesign.se lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna. Ångerrätten gäller dock inte varor där förseglingen/plomberingen brutits. Ångerrätt gäller endast om varan med originalförpackning är i väsentligen oförändrat skick. Det enda du behöver tänka på är att du själv betalar retur-portot för ett köp som du ångrar - och att varan ska vara i säljbart emballage och i samma skick som vid mottagandet. Ångerrätten är ej tillämplig för företag.

Vill konsument utöva ångerrätt rekommenderas denne att kontakta DalarnaDesign.se:s kundservice via e-post till kontakt@DalarnaDesign.se och uppge order- eller fakturanummer. Återbetalning sker genom att konto-/kreditkort krediteras eller att förskottsbetalningen återförs till kunds konto.

Garanti
Garantier på varan lämnas av respektive tillverkare, DalarnaDesign.se lämnar inga ytterligare garantier utöver den av tillverkaren specificerade.

Risken för varan
Risken för varan går över på köparen när varan avlämnats till transportör. Vid köp gjort av konsument går risken över på köparen först när varan överlämnats av transportör.

Reklamation
För att åberopa att vara är felaktig (ang. transportskada, se nedan) skall företagskund reklamera till DalarnaDesign.se omgående, dock senast 30 dagar från fakturadatum samt på visst sätt returnera varan. Konsument (privatperson) har att reklamera fel inom skälig tid efter det att felet upptäcktes.

Företagskund skall ankomstkontrollera allt gods för att verifiera att vara är felfri. Inkommer reklamation efter 30 dagar förbehåller sig DalarnaDesign.se rätten att i förhållande till företagskund avgöra om felet skall avhjälpas. I förhållande till konsument (privatperson) avhjälper DalarnaDesign.se på egen bekostnad felet om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för DalarnaDesign.se. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser. Se även nedan angående ansvar för fel.

Vid reklamation skall kund kontakta DalarnaDesign.se:s kundservice via e-post till kontakt@DalarnaDesign.se och uppge order och fakturanummer samt orsak till reklamationen för att få ett returnummer. Observera att erhållande av returnummer ej är att likställa med godkänd reklamation. Returnumret är för företagskunder giltigt under 14 dagar under vilken tid varan skall ha kommit DalarnaDesign.se till handa. Varan bör sändas in inom 14 dagar från mottagande av fraktsedel. Vid retur av varan skall returfrakten till DalarnaDesign.se vara betald samt ordersedel, faktura och uppgift om giltigt returnummer jämte en redogörelse av felet, företrädesvis en detaljerad sådan, medfölja varan. Är frakten ej betald eller saknas någon handling återsänds varan till kunden. Returer skall återsändas i originalförpackning samt väl förpackade i av transportbolaget godkänt emballage (ex vis brun wellpappkartong). Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund. DalarnaDesign.se förbehåller sig rätt till produktkontroll av varan samt debitering av testavgift om 250 kr jämte moms om varan ej skulle vara felaktig och reklamationen ej accepteras.

Transportskada skall på ankomstdagen av leveransen anmälas till FRAKTBOLAGET och till DalarnaDesign.se på e-post kontakt@DalarnaDesign.se.

Ansvar för fel
I förhållande till näringsidkare
Föreligger fel som DalarnaDesign.se ansvarar för, åtar sig DalarnaDesign.se att, efter eget val avhjälpa felet genom reparation eller omleverans eller återbetala köpeskillingen. DalarnaDesign.se äger rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till av denne anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande. Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier.
DalarnaDesign.se:s ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. DalarnaDesign.se bär således inget direkt eller indirekt ansvar för t ex - men ej begränsat till - inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, merarbete eller annan ekonomisk skada.

I förhållande till konsument (privatperson)
Vid försäljning till konsument (privatperson) gäller följande enligt konsumentköplagen. DalarnaDesign.se kan vid köp gjort av konsument avhjälpa felet eller företa omleverans om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för DalarnaDesign.se. DalarnaDesign.se har vidare alltid rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans. Under vissa förutsättningar har konsument möjlighet att erhålla ersättning för skada. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser.

Övrigt
Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m. samt för slutförsäljning.

Alla namn, beteckningar mm som förekommer på DalarnaDesign.se:s hemsida är i förekommande fall registrerade varumärken.

De uppgifter som lämnas härigenom utgör och manifesterar inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet, garanti mm annat än där så är direkt angivet.

DalarnaDesign.se förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.

Härigenom publicerade fakta- och prisuppgifter, dokument, grafik mm kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. DalarnaDesign.se friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation.

Vid orderläggning skickas ett ordererkännande via e-post. Ordererkännandet är att betrakta som information om innehållet i beställningen. Observera att priser och leveransvillkor kan avvika från de i ordererkännandet förekommande uppgifterna.

Tillägg avseende dokument och tjänster som finns tillgänglig på denna server
Denna publikation på servern www.DalarnaDesign.se , tillhandahålls i informativt syfte och i "befintligt skick" utan garantier av något slag, inklusive, men ej begränsat till, antydda garantier om användbarhet, lämplighet för allmänna såväl som specifika ändamål och syften.

DalarnaDesign.se förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.

Fakta- och prisuppgifter, dokument och tillhörande grafik som publiceras på denna server kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. DalarnaDesign.se friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan i denna server liggande information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation. Informationen häri ändras periodvis.
DalarnaDesign.se förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering och rätten att när som helst göra förbättringar och/eller ändringar i varje slag av innehåll på denna server utan skyldighet att på särskild plats informera därom.

DalarnaDesign.se och/eller deras respektive leverantörer ansvarar inte för att informationen i dokument och tillhörande grafik som publiceras på dennas server är lämplig för något ändamål.
Samtliga sådana dokument och tillbehör tillhandahålls i "befintligt skick", utan någon som helst garanti.
DalarnaDesign.se ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador, följdskador, någon annan skada eller utebliven vinst i samband med användning av information som finns tillgänglig på denna server.

Bortsett från vad som händelsevis uttryckligen anges i enskilda dokument inom denna publikation erbjuds rätten att läsa, kopiera, skriva ut och distribuera dokument på denna server under förutsättning att (1) användning av sådan dokument sker i informations- och icke-kommersiella syften eller för privat användning och inte kopieras eller anslås på nätverksdator eller offentliggörs i något media, (2) dokument och tillhörande grafik icke modifieras, (3) bilder icke distribueras utan tillhörande text, (4) text citeras utan sitt sammanhang och (5) varje respektive upphovsrättsinnehavare anges vid varje tillfälle.
Användning i andra syften än ovan angivna, utan uttryckligt tillstånd från DalarnaDesign.se därom, är förbjuden enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar.

De dokument som anges ovan inkluderar inte design eller layout på webbplatsen www.DalarnaDesign.se eller på någon annan webbsida som ägs, drivs, licensieras eller kontrolleras av DalarnaDesign.se.
Delar av DalarnaDesign.se:s webbsidor är skyddade av immaterialrättslig lagstiftning och får inte kopieras eller imiteras helt eller delvis. Logotyper, grafik, ljud och bilder från DalarnaDesign.se:s webbsidor får inte kopieras eller vidarebefordras utan uttryckligt tillstånd från DalarnaDesign.se.

Länkar till tredje parts webplatser
Länkar i denna publikation möjliggör att också lämna denna server. De länkade webbplatserna kontrolleras inte av DalarnaDesign.se och DalarnaDesign.se bär därför inget som helst ansvar för innehållet i sådana webbplatser eller innehållet i länkarna i sådana webbplatser. DalarnaDesign.se tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta finnandet av webbplatser och innefattandet av en länk innebär inget godkännande från DalarnaDesign.se av aktuell webbplats.

Datasäkerhetspolicy
1. Vi är skyldiga att skydda dina uppgifter
Vi på DalarnaDesign.se/Dalarna Design of Sweden, garanterar att dina personliga uppgifter skyddas och görs så anonyma som möjligt efter det att de har bearbetats och lagrats. I och med att du registrerar dig ger du oss tillstånd att använda dina uppgifter. Överföring av personliga uppgifter till tredje part är förbjuden. När du registrerar dig som kund och tillhandahåller dina användaruppgifter, godkänner du att vi skickar post och e-post till dig. Du kan när som helst få dina personliga uppgifter som vi har lagrat raderade.

2. Vem har tillgång till informationen?
Ingen har tillgång till dina uppgifter utan ditt tillstånd. Informationen du ger oss kommer att användas internt för marknadsundersökning inom DalarnaDesign.se:s organisation. Under bearbetningen kommer informationen att göras så anonym som möjligt och användas för statistiska ändamål. Vi kommer absolut inte att sälja dina uppgifter. Vi förbehåller oss emellertid rätten att överföra dina uppgifter till en efterföljare vid en eventuell försäljning eller sammanslagning av företaget. Om så sker, har du rätt att motsätta dig sådan överföring. Om vi enligt lag skulle tvingas till en överföring av dina uppgifter av rättsliga skäl, förbehåller vi oss rätten till en sådan överföring utan ditt uttryckliga tillstånd. Detta gäller även när det är nödvändigt att skydda vår egendom och våra kontraktsenliga rättigheter och skyldigheter.

3. Obehörig tredje part kan inte få tillgång till dina uppgifter
Varje nyanställd måste skriva på ett avtal om detta innan ett anställningsavtal upprättas.

4. Ändringar och tillägg till denna datasäkerhetspolicy
I denna datasäkerhetspolicy kan ändringar och tillägg göras, speciellt om lagen eller specifika föreskrifter ändras. Den policy, som för tillfället finns på vår webbsida, är den enligt lag giltiga och bindande. Du får information när eventuella ändringar sker. Du kan vid varje tillfälle återkalla ditt medgivande till att vi använder dina uppgifter. Denna dataskyddspolicy uppdaterades senast den 4 april 2005. Har du frågor, önskemål eller förslag? Kontakta oss via: kontakt@DalarnaDesign.se.

Kontakta oss gärna om du har någon fundering!
/DalarnaDesign.se

Med oss betalar du enkelt och säkert. Läs mer om våra köpvillkor här.